Tải game - cho iOS (iPhone/iPad)
  Tải iOS TestFlight
  Tải iOS Doanh Nghiệp


Lưu ý - Ở trên có 2 link tải, nếu không tải được ở Link TestFlight thì có thể đổi sang Link Doanh Nghiệp hoặc ngược lại.
Đối với Link TestFlight: App cài đặt từ TestFlight có thể chơi vĩnh viễn không bị lỗi. Link tải sẻ được cập nhật ngay sau khi Link Doanh nghiệp không tải được game và không sử dụng được App.
Đối với Link Doanh Nghiệp: Nếu không tải được App Doanh Nghiệp không tải được. Khi đó hảy tải ngay Link TestFlight để vào game!


Notice - 06/09/2021 - Có thể tải game bằng link iOS doanh ngHiệp.